Lovverk

Under soning av dom gjelder Straffegjennomføringsloven med forskrifter.

Gå til Lovdata her...

Straffegjennomføring

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no