NAV-servicetorg

Vestoppland fengsel har et formalisert samarbeid med NAV, der de er en viktig aktør i rehabiliteringsarbeidet. Hensikten med dette er å sikre den domfelte og varetektsinnsatte informasjon og veiledning om NAVs tjenester og styrke samarbeidet mellom NAV og Kriminalomsorgen. Disse skal bidra til en samordnet innsats for å dekke innsattes behov og fremme en tilpasning til samfunnet.  Kontaktbetjenten vil gi ytterligere informasjon om NAV og være behjelpelig med henvisning til NAV der dette er ønskelig.

Det er opprettet et servicetorg slik at den innsatte selv kan orientere seg om mulighetene som finnes under straffegjennomføringen og i forbindelse med løslatelsen. Foruten informasjonsmateriell, er servicetorget bemannet med en representant fra NAV cirka én gang per uke.

NAV-veilederen på servicetorget i fengselet skal bistå innsatte når det gjelder NAVs tjenester og virkemidler, samt være bindeledd mellom den innsatte og det lokale NAV-kontoret. Innsatte som er under kvalifiseringsprogrammet, kan henvende seg til sin veileder der. Øvrige ytelser og innsatte som ikke er under kvalifiseringsprogrammet, kan henvende seg til NAV servicetorg i Vestoppland fengsel.

Målet er å gi et servicetilbud fra NAV til innsatte. Det inkluderer informasjon, veiledning og bistand i planlegging av tiltak og virkemidler under og etter løslatelse.

NAV i Vestoppland fengsel kan bistå de innsatte med ulike spørsmål relatert til tjenester som arbeids- og velferdsetaten tilbyr. Det inkluderer bo-situasjon i forhold til å ordne opp i leieforhold i kommunal bolig, videresending av søknader til det NAV-kontor den innsatte tilhører og ha kontakt med den innsattes lokale NAV-kontor ved behov i fengselet og tiden frem mot løslatelse. Det kan være veiledning og bistand til å få jobb, fortsette utdanning eller søke til ulike behandlingsprogram. Ikke alle spørsmål kan besvares med en gang. Noen ganger er det nødvendig å dra til NAV Gjøvik/Valdres for å kunne undersøke og svare på de spørsmål den enkelte har.

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no