Permisjon

Ordinær permisjon og korttidspermisjon

Fengselet har etter Straffegjennomføringslovens § 33 anledning til å innvilge permisjoner.  Disse permisjonene kan gjennomføres etter en sammenhengende soning på minst fire måneder.  Domfelte må i tillegg ha utholdt minst 1/3 av straffen.

Velferdspermisjoner

Velferdspermisjoner kan gis på ethvert tidspunkt under straffegjennomføringen inntil ordinær permisjonstid er oppnådd.  Slike permisjoner kan innvilges når spesielle situasjoner oppstår i nær familie, som ved fødsler, barnedåp, alvorlig sykdom, begravelser med mer. Grunnlaget for søknaden må dokumenteres skriftlig.

Generelt

All permisjonsavvikling skal være sikkerhetsmessig forsvarlig og hensiktsmessig i forhold til straffens formål.  Den må også være i overensstemmelse med den allmenne rettsfølelse. Vurderingen foretas etter en konkret og individuell vurdering. Søknader om permisjon må innleveres senest tre uker før tidspunktet det søkes permisjon for.  Permisjoner til utlandet blir i hovedregelen ikke innvilget.


Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no