Praktisk informasjon

Helse

Helsetjenesten i Vestoppland fengsel består av legetilsyn én gang per uke, sykepleiertilsyn to ganger per uke, i tillegg er det i avdeling Gjøvik feltsykepleier (psykiatrisk sykepleier) én gang per uke. Henvisning til fysioterapi gjøres av tilsynslegen.

Eventuelle medbragte medikamenter/medisiner foreskrevet av privat lege kan medbringes, men må innleveres ved ankomst fengslet og må godkjennes av fengslets tilsynslege/sykepleier før bruk

Telefon

Innsatte ved avdelinger med høy sikkerhet har anledning til å ringe i inntil 20 minutter per uke Disse samtalene vil bli avlyttet.

Innsatte ved avdeling med lav sikkerhet kan benytte telefonbokser i tiden etter arbeidstid.

Besøk

Innsatte kan som hovedregel motta besøk inntil to timer per uke. Den innsatte skal selv velge hvilke personer som kan besøke han. Det kan føres opp fire personer på besøkslisten. Innsattes nærmeste pårørende regnes som én person.

Alle besøkende må på forhånd søke fengselet om godkjenning til å besøke en innsatt

Instrumenter

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no