Programvirksomhet

Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene ved Vestoppland fengsel gjennomføres i grupper.

Innsatte ved avdeling Valdres gis tilgang til programvirksomhet ”Trafikk og rus”, spesielt rettet mot innsatte med rus- og alkoholproblemer.  Avdelingen har også utdannet instruktører i programmet ”Sinnemestring”.  Ved avdeling Gjøvik avholdes det kurs i ”Stressmestring”.

Arbeid

 

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no