Samarbeidspartnere

Avdeling Gjøvik:

  • Gjøvik videregående skole har ansvaret for undervisningen i fengselet.
  • Gjøvik kommune har ansvaret for helseavdelingen og biblioteket.
  • Oppland fylke har ansvaret for tannhelsetjenesten i fengselet.
  • Maritastiftelsen tilbyr bibeltime i fengselet annehver fredag, samt enkeltbesøk ca én gang pr måned. Maritastiftelsen er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for at mennesker skal få leve rusfrie og verdige liv. www.marita.no
  • NA (anonyme narkomane) har møter i fengselet annenhver fredag. Deres budskap er at det er mulig for alle rusavhengige å slutte å bruke rusmidler, miste trangen til å bruke rusmidler og finne en ny måte å leve på. NA's fellesskap tilbyr hjelp til dette.

Avdeling Valdres:

  • Valdres vidaregåande skule har siden 2007 hatt skoleavdeling i avdeling Valdres. Vestre Slidre kommune har ansvar for helseavdelingen og biblioteket.
  • Vestoppland fengsel har i tillegg et nært samarbeid med NAV Gjøvik og NAV Valdres. Se eget punkt om NAV servicetorg og KVP

Begge avdelinger:

  • Vestoppland fengsel har avtale med en rådgiver fra Konfliktrådet i Oppland. Rådgiveren kommer én gang pr måned. www.konfliktraadet.no
  • SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) har avtale med vestpååland fengsel. SMISO skal være et lavterskeltilbud til unge over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner for overgrepsutsatte og til de som ønsker informasjon og veiledning. www.smiso.no

Kriminalomsorgen Vestoppland fengsel
postmottak.vestopplandfengsel@kriminalomsorg.no